Gereformeerde Kerk Enschede e.o.
Behorend tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie. Het Heilig Avondmaal De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts onder de overkapping bij de pilaren De tafel op het podium De ingang van GK Enschede is rechts op de parkeerplaats, onder de overkapping bij de pilaren Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk In de eredienst met ds. R. Douma

Nieuwsarchief pagina 1

29 januari 2022: Bevestiging en intrede kand. R. Douma 06-02-2022

Op zondag 6 februari zal, D.V. kandidaat R. Douma bevestigd worden in het ambt van dienaar van het Woord. Dit zal plaatsvinden in de morgendienst, die voorgegaan wordt door ds. A. de Jager. In de middagdienst zal kand. R. Douma zijn intredepreek houden. Onze grote dankbaarheid gaat uit naar onze HERE, Die dit alles mogelijk maakt.

22 januari 2022: Peremptoir examen R. Douma

Op 22 januari 2022 heeft de classis Zuid kandidaat R. Douma, na examen, toegelaten tot het ambt van dienaar van het Woord.

15 januari 2022: Classisvergadering Zuid 22-01-2022

Zo de Here wil zal kandidaat R. Douma op de vergadering van Classis-Zuid zijn peremptoir examen afleggen.

23 november 2021: Kand. R. Douma neemt beroep aan

De Gereformeerde Kerk Enschede e.o. heeft een beroep uitgebracht op kandidaat R. Douma te Hardenberg. Dit beroep heeft hij aangenomen.
In eerste instantie wordt uitgegaan van een parttime dienstverband van 50%. De gemeente in Enschede telt nu 60 leden. Onder Gods leiding hopen we dat we als kerkelijke gemeente verder mogen groeien. Daarnaast willen we blijven zoeken naar samenwerking met een andere gemeente binnen het kerkverband, zodat br. Douma op termijn naar een fulltime dienstverband kan groeien.
Als kleine kerk zijn we de Here dankbaar dat we deze dienaar van het Woord mogen ontvangen.

 

6 november 2021: GK Enschede e.o. brengt beroep uit op kand. R. Douma

De Gereformeerde Kerk Enschede e.o. heeft een beroep uitgebracht op kandidaat R. Douma te Hardenberg. Bij het uitbrengen van het beroep is in eerste instantie uitgegaan van een parttime dienstverband van 50%. De gemeente in Enschede telt nu 60 leden. Onder Gods leiding hopen we dat we als kerkelijke gemeente verder mogen groeien. Daarnaast willen we blijven zoeken naar samenwerking met een andere gemeente binnen het kerkverband, zodat br. Douma op termijn naar een fulltime dienstverband kan groeien.
Als kerk zijn we de HERE dankbaar dat we tot een beroep mochten komen.

1 mei 2021: Voortgang gesprekken GKN en DGK

In een op 30 april 2021 ontvangen bericht informeren deputaten ACOBB (DGK) en deputaten Egb (GKN) de kerken van beide kerkverbanden over de voortgang van de gesprekken om te komen tot een nieuw kerkverband.
Deputaten zijn voornemens aan haar opdrachtgevers voor te stellen om de huidige praktijk binnen beide kerkverbanden rondom onderwerpen zoals het omgaan met vroegere synodebesluiten, contacten met binnen- en buitenlandse kerken, stemrecht voor zusters, regels voor preeklezen en liturgische zaken, te handhaven en elkaar te aanvaarden. Deputaten zijn opnieuw tot de conclusie gekomen dat deze onderwerpen niet kerkscheidend zijn en dus erkenning en samen verder gaan in één kerkverband niet verhinderen.
Deputaten laten weten dat nu het moment is om beide afzonderlijke synodes voor te stellen om de wederzijdse erkenning uit te spreken en over te gaan tot een ’staat van vereniging’ en daar verder vorm en concrete inhoud aan te geven.
Ondertussen worden de gesprekken met enkele plaatselijke kerkenraden over moeiten en pijnpunten vanwege het verleden voortgezet dan wel opgestart.

30 oktober 2020: De Gereformeerde Kerken Nederland schrijven een bededag uit

Vanwege de aanhoudende crisis rondom de coronapandemie heeft de Generale Synode van 3 oktober 2020 besloten een bededag uit te schrijven. Deze zal D.V. op woensdag 25 november belegd worden in de kerken om de naam van de HERE aan te roepen en onze nood bij hem te brengen in ootmoedig gebed. Omdat het niet voor alle plaatselijke gemeentes mogelijk is om doordeweeks samen te komen, kan ook op zondag 29 november een bededag belegd worden in plaats van de woensdag daarvoor.

03 oktober 2020: GK Enschede e.o. toegelaten tot verband GKN

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland bijeen op zaterdag 3 oktober 2020 te Ermelo heeft de Gereformeerde Kerk Enschede e.o. als zelfstandige kerk toegelaten tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland. De GK Enschede e.o. is een voortzetting van de wijkgemeente GK Twente van de GK Hardenberg e.o.

01 september 2020: GK Enschede e.o. zelfstandige gemeente GKN

Op dinsdag 1 september zijn we GK Enschede e.o. (GKN). Een zelfstandige gemeente in afhankelijkheid van de HERE.

24 augustus 2020: website verplaatst maar www.gkenschede.nl

Op maandag 24 augustus is de website verplaatst naar www.gkenschede.nl in verband met het zelfstandig worden van onze gemeente binnen de GKN per 1 september en daarmee ook onze naamsverandering.

30 juli 2020: GK Twente wordt GK Enschede e.o. per 1 september 2020

Op 1 september 2020 wordt, zo de HERE wil, onze kerk zelfstandig. Daar zijn we de Here dankbaar voor. Met die zelfstandigheid verandert ook de naam van onze kerk. Geen GK Twente meer, maar GK Enschede en omstreken. Dat betekent dat ook de website gaat verhuizen. Meer informatie volgt nog.

1 maart 2020: Kandidaat A. Jongeneel toegelaten tot het ambt van dienaar van het Woord

De buitengewone synode van de Gereformeerde Kerken Nederland, bijeen op 29 februari in Harderwijk, heeft kandidaat A. Jongeneel toegelaten tot het ambt van dienaar van het Woord.

Na zijn bevestiging zal kandidaat Jongeneel als predikant aan het werk gaan in de GK Zwijndrecht e.o. en de GK Goes e.o.

31 januari 2020: Gesprekken tussen GKN en DGK

Woensdag 29 januari 2020 hebben deputaten van GKN en van DGK elkaar ontmoet. Deze ontmoeting vond plaats op grond van de uitspraken van beide synodes waarin ze elkaar herkennen als kerken van Jezus Christus. In overeenstemming met de wederzijdse instructies is met dankbaarheid gesproken over de weg naar het samengaan in één kerkverband. De deputaten zullen zo de HERE wil in maart 2020 verder met elkaar spreken. Als er in de nabije toekomst en vanuit voortgaande besprekingen meer concreet te vertellen is, doen we daarvan opnieuw graag mededeling, middels de afgesproken organen. Voor dit moment zijn we dankbaar voor de goede en open sfeer waarin er vergaderd kon worden. We zien dat als zegen van de HERE.
Deputaten ACOBB (DGK)
Deputaten EGB (GKN)

23 december 2019: Kandidaat A. Jongeneel neemt beroep van GK Zwijndrecht e.o. aan

Kandidaat A. Jongeneel uit Kampen heeft het op hem uitgebrachte beroep  van GK Zwijndrecht e.o., waaronder ook GK Goes e.o. valt, aangenomen.

9 december 2019: Instituering Gereformeerde Kerk Zuidhorn e.o

Op 2 november 2019 is GK Zuidhorn e.o. toegelaten tot het kerkverband van de  Gereformeerde Kerken Nederland. Met instemming van het kerkverband zijn de ambten ingesteld.
Er zijn door de gemeente 2 ouderlingen en een diaken gekozen. De bevestiging in het ambt heeft plaatsgevonden tijdens een kerkdienst op zondagmiddag 8 december in het dorpshuis van Noordhorn.
Voorganger was ds. J.R. Visser uit Zwolle.

Maandagavond 9 december was de eerste vergadering van de kerkenraad. Daarmee is het institueren van de nieuwe gemeente een feit.

30 november 2019: Kandidaat A. Jongeneel beroepen door GK Zwijndrecht e.o.

De Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o., waaronder ook de GK Goes e.o. valt,  heeft een beroep uitgebracht op kandidaat  A. Jongeneel, MA te Kampen.

04 november 2019: Nieuws van de Generale Synode

De Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland, bijeen op 2 november 2019 te Hardenberg, heeft besloten de Gereformeerde Kerk Zuidhorn e.o. toe te laten tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland en naar art 38 van de Kerkorde, in te stemmen met het instellen van de ambten in de GK Zuidhorn e.o..

De Synode heeft tevens met dankbaarheid kennis genomen van het besluit van de buitengewone Generale Synode Lutten van De Gereformeerde Kerken in Nederland (DGK), bijeen op 6 juli 2019, om de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) te herkennen als kerken van Christus, staande op het fundament van apostelen en profeten.
Daarmee is de weg vrij om, zoals aangegeven in besluit 2 van de synode van de GKN d.d. 6 oktober 2018, het gesprek met de DGK voort te zetten.
De synode heeft daarvoor in eerste zitting een begin gemaakt met het bespreken van de instructie voor deputaten Eenheid gereformeerde belijders en hoopt deze instructie in de tweede zitting vast te stellen.

Ook heeft de Synode student P. Helmus toestemming gegeven om gedurende de periode van zes maanden een stichtelijk woord te spreken in de kerken van het kerkverband.

27 september 2019: Ook GK 's-Hertogenbosch gaat starten

D.V. op zondag 6 oktober 2019 starten de erediensten van de GK 's-Hertogenbosch e.o., wijkgemeente van de GK Ede e.o. Ds. E. Hoogendoorn hoopt deze startzondag in de beide erediensten voor te gaan. Deze erediensten zijn bedoeld voor leden en belangstellenden. Morgendiensten: 10.00 uur, middagdiensten 16.30 uur.
Adres:
Wederkomstkerk
Rijnstraat 20
's-Hertogenbosch

12 september 2019: GK Apeldoorn e.o. gaat starten op 22 september

Zo de Here wil gaat GK Apeldoorn e.o. op 22 september 2019 de eerste erediensten beleggen in een buurthuis aan de Maasstraat 4 in Apeldoorn. Morgendiensten op 10.00 uur en de middagdiesten om 16.30 uur.
Tijdens de morgendiensten is er crèche voor de allerkleinsten.
Iedereen van harte welkom.

10 september 2019: GK Zuidhorn e.o. gestart

Op 1 september j.l. is de GK Zuidhorn e.o. gestart met het beleggen van erediensten.
De samenkomsten worden gehouden in het dorpshuis van Noordhorn,
Noorderweg 61C
9804 RL
Er is hier ruim gelegenheid tot parkeren.
Aanvangstijden: 9.30 uur en 14.30 uur.
Meer informatie is te vinden op de website van GK Zuidhorn e.o.

Nieuwsarchief pagina 2 - pagina 3

Kerkdiensten
  • Elke zondag om
    10:00 en 16:30 uur.
    Apostel Thomaskerk, Enschede
    Voor details van de kerkdiensten zie Agenda.

Bijbeltekst
  • ... want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b