Gereformeerde Kerk Enschede e.o.
Behorend tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

De ingang van GK Enschede is rechts op de parkeerplaats, onder de overkapping bij de pilaren Het Heilig Avondmaal In de eredienst met ds. R. Douma Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie. De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts onder de overkapping bij de pilaren Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk De tafel op het podium

GKN

De Gereformeerde Kerk Enschede e.o. behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Dit kerkverband is op 26 november 2009 tot stand gekomen.

De kerken in dit verband erkennen de Heilige Schrift als Gods Woord en willen daarnaar leven.
Zodoende aanvaarden zij de belijdenisgeschriften, de Drie Formulieren van Eenheid (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels), en houden zij zich aan de gereformeerde Kerkorde (editie Generale Synode van Groningen-Zuid 1978).

Het verband tussen deze kerken krijgt onder meer gestalte in het laten voorgaan van elkaars predikanten, het erkennen van elkaars tucht, het openstellen van de avondmaalstafel voor elkaars leden naar art. 60 van de Kerkorde en het houden van meerdere vergaderingen.

De belangrijkste taak van de predikanten is de verkondiging van het Woord van God.

Het gaat om prediking die Schriftuurlijk is, heilshistorisch en Christocentrisch, en die om geloof en bekering vraagt. De exegese heeft bij de voorbereiding door de predikanten veel aandacht. In de prediking wordt de gemeente aangesproken als verbondsgemeente van de Here Jezus Christus, zonder dat er sprake is van verbondsautomatisme.

Zowel de beloften van het evangelie als de verbondseis worden de gelovigen verkondigd. Daarbij is er de oproep en aansporing om die beloften met waar geloof aan te nemen en de waarschuwing tegen veronachtzaming.

Kerkdiensten
  • Elke zondag om
    10:00 en 16:30 uur.
    Apostel Thomaskerk, Enschede
    Voor details van de kerkdiensten zie Agenda.