Gereformeerde Kerk Enschede e.o.
Behorend tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie. Eudokiazaal in de Apostel Thomaskerk In de eredienst met ds. R. Douma De tafel op het podium Het Heilig Avondmaal De Apostel Thomaskerk Enschede, de ingang is rechts onder de overkapping bij de pilaren De ingang van GK Enschede is rechts op de parkeerplaats, onder de overkapping bij de pilaren

Wat geloven wij

Wij zijn een kleine gemeente, die zich iedere dag weer blij verwondert, dat ze is vrijgekocht door het kostbare bloed van onze Here Jezus Christus. Dat mogen we zeker weten en er vast op vertrouwen. Want Hij heeft het ons zelf gezegd.
En Hij laat het ons iedere week opnieuw verkondigen door zijn evangelie.

Dat evangelie, het onfeilbare Woord van God, zoals het staat opgeschreven in de Bijbel, is van het begin tot het eind onze grondslag. Daaraan willen we niet toe- of afdoen. Omdat wij geloven dat dit evangelie door de Drie Formulieren van Eenheid (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels) wordt nagesproken, aanvaarden wij ook deze belijdenisgeschriften als onze grondslag. Daarmee bedoelen we niet alleen een formele aanvaarding, maar we willen ze ook laten functioneren in prediking, catechese en in het leven van de gemeente.

We staan voor deze belijdenis, omdat het daarin gaat om Christus alleen. Onze schuld voor God wordt op zijn diepst gepeild. En als we oprecht onze zonden haten en ons bekeren, gaat Gods genade schitteren als een kostbare parel. De blijdschap over de vergeving van onze zonden en de belofte van eeuwig leven vervult ons met het verlangen om heel ons leven in Zijn dienst te stellen. Christus leert ons werkelijke liefde, die bestaat in het doen van Zijn geboden. Zo is Christus onze toevlucht en roepen we ook anderen op om naar Hem toe te vluchten.

De inhoud van dit evangelie is ons meer waard dan een grote gemeente met veel leden. We hebben geleerd, dat niet de vrome mens in het middelpunt moet staan. Daarom willen we ons door Jezus Christus, die de Goede Herder is, laten verzamelen als één kudde, samen met iedereen die ook op de grondslag van de Schrift en de hierboven genoemde belijdenis willen leven.

Kerkdiensten
  • Elke zondag om
    10:00 en 16:30 uur.
    Apostel Thomaskerk, Enschede
    Voor details van de kerkdiensten zie Agenda.

Bijbeltekst
  • ... want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.
    Openb. 3:8b